Opłaty

Wysokość opłaty zjazdowej przed 03.06.2013 (kwoty w PLN)

 

członek PTChem lub SITPChem1

uczestnik
niezrzeszony

Pełna opłata zjazdowa

900

1000

Doktorant2 / nauczyciel nieakademicki

450

550

Student/emeryt/rencista/osoba niepracująca

300

350

Jednodniowy koszt uczestnictwa

550

650

Osoba towarzysząca (catering + imprezy towarzyszące)

500

500

Opcja: mistrz-uczeń3 (cena pakietu)

1125

----

Opcja: profesor z grupą uczniów

patrz punkt4

----

Członek honorowy PTChem

0

----

Wysokość opłaty zjazdowej po 03.06.2013  (kwoty w PLN)

 

członek PTChem lub SITPChem1

uczestnik
niezrzeszony

Pełna opłata zjazdowa

1000

1100

Doktorant2 / nauczyciel nieakademicki

550

650

Student/emeryt/rencista/osoba niepracująca

400

450

Jednodniowy koszt uczestnictwa

650

750

Osoba towarzysząca (catering + imprezy towarzyszące)

600

600

Opcja: mistrz-uczeń3 (cena pakietu)

1250

----

Opcja: profesor z grupą uczniów

patrz punkt5

----

Członek honorowy PTChem

0

----

 

1 - po podaniu numeru karty członkowskiej, dla osób z opłaconymi składkami członkowskimi;
2 - osoba przed 35 rokiem życia będąca na studiach doktoranckich lub zatrudniona na stanowisku asystenta - przed doktoratem;
3 - profesor wraz z doktorantem lub studentem; (tylko dla członków PTChem lub SITPChem);
4 - opłata (I termin): 900 zł + X x 450 zł + Y x 300 zł pomniejszona o opłatę jednego doktoranta lub studenta, gdzie X jest liczbą doktorantów, Y liczbą studentów; (tylko dla członków PTChem lub SITPChem);
5 - opłata (II termin): 1000 zł + X x 550 zł + Y x 400 zł pomniejszona o opłatę jednego doktoranta lub studenta, gdzie X jest liczbą doktorantów, Y liczbą studentów; (tylko dla członków PTChem lub SITPChem).


W opłatę zjazdową wliczone są:

  1. udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych (w czasie obrad prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu),
  2. materiały konferencyjne,
  3. obiady i śniadania w zadeklarowanym okresie uczestnictwa w 56. Zjeździe,
  4. napoje i przekąski w przerwach obrad,
  5. udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

Ulgi wynikające z członkostwa w PTChem
Członkowie PTChem biorący udział w 56. Zjeździe Naukowym PTChem i SITPChem są uprawnieni na podstawie „Pakietu minimum dla członków PTChem” (Orbital 6/2012) do następujących ulg:

  1. uczestnicy 56. Zjazdu będący w relacjach mistrz - uczeń (profesor - doktorant/student) mają możliwość skorzystania z ulgowej opłaty zjazdowej wynoszącej łącznie 125% pełnego uczestnictwa (opłata: I termin: 900 zł + 25% od 900 zł = 1125 zł lub II termin: 1000 zł + 25% od 1000 zł = 1250 zł)
  2. w przypadku udziału w 56. Zjeździe profesora z grupą dwóch lub więcej doktorantów/studentów jeden doktorant/student może być zwolniony z opłaty zjazdowej (opłata jak w punktach 4 i 5 tabeli).

Z uwagi, że ulgi są adresowane do członków PTChem, w celu ich uwzględnienia prosimy o oddzielną rejestrację każdej z osób i przesłanie na adres e-mail Biura 56. Zjazdu ptchem2013@uph.edu.pl informacji, jaka forma ulgi ma być zastosowana i w odniesieniu do jakiej grupy osób (prosimy o podanie Imienia i Nazwiska, numeru karty członkowskiej oraz ID dla każdego uczestnika).

Przypominamy, że opłaty ulgowe naliczane są jedynie w przypadku członkostwa w PTChem wszystkich osób objętych ulgą oraz że powyższe ulgi się nie sumują.

Opłaty i faktury
Opłatę za udział w 56. Zjeździe należy uiścić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem. Dotyczy ona sumy uzyskanej po rejestracji wynikającej z uiszczenia odpowiedniej opłaty zjazdowej, opłaty za zarezerwowane noclegi w Domach Studenckich oraz opłaty za wycieczki.

Uwaga! Nowy (aktualny) numer konta:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ
Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 56. Zjazd PTChem Imię i Nazwisko (kwota)

Ważna informacja
W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura 56. Zjazdu: ptchem2013@uph.edu.pl i na adres ZG PTChem: biuro@ptchem.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk, numerów kart członkowskich i kodów ID uzyskanych podczas rejestracji indywidualnych, z wyszczególnieniem wysokości każdej z osobna opłaty zjazdowej.

O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji.

W przypadku wpłat indywidualnych faktury będą wystawiane na życzenie. W terminie maksymalnym do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres Biura ZG PTChem biuro@ptchem.pl.

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z udziału w 56. Zjeździe po 31.07.2013 r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane. Uczestnicy są zobowiązani wnieść opłaty za wszystkie zarezerwowane noclegi niezależnie od stopnia ich wykorzystania. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czasie trwania obrad obok Biura 56. Zjazdu będzie działało także Biuro Zarządu Głównego PTChem i będzie możliwe uregulowanie ewentualnych dopłat za noclegi i wycieczki oraz uregulowanie składek członkowskich.

Przejdź do strony głównej.