Informacje dla sponsorów i wystawców

Szanowni Państwo,

Uwaga! W dniu 04.07.2013 r. rejestracja online została zamknięta. W celu zarejestrowania uczestnika-wystawcy prosimy o wypełnienie formularza w wersji MS WORD i przesłanie go na adres: ptchem2013@uph.edu.pl

W 2013 roku w dniach 16-20 września Siedlce będą miejscem kolejnej ogólnopolskiej konferencji chemików: 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Będzie to wysokiej rangi impreza naukowa, w której przewidziany jest udział ponad 800 chemików, zarówno naukowców, nauczycieli, jak i specjalistów pracujących w różnych gałęziach przemysłu chemicznego. Przewidujemy też udział zaproszonych gości zagranicznych. W czasie 56. Zjazdu uczestnicy zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe, wymienią wiedzę, poglądy i doświadczenia, a także wezmą udział w dyskusjach i spotkaniach towarzyskich. Obrady plenarne i sekcyjne odbędą się w nowym budynku Wydziału Humanistycznego. Eksponowane miejsca dla wystawców-sponsorów  pragniemy zapewnić w obszernym hallu na parterze budynku obrad. Tutaj będzie mieściło się także biuro rejestracyjne 56. Zjazdu PTChem i SITPChem oraz działało Biuro ZG PTChem. Przewidujemy też całodniowe otwarcie kawiarenki konferencyjnej, w której pragniemy ugościć uczestników konferencji wyrobami naszych lokalnych firm spożywczych jeśli zechcą one pokazać się jako sponsorzy 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem.

Licząc na Państwa przychylność pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe (bądź rzeczowe) organizowanego przez nas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Siedlcach.    


 

Formy sponsorowania

Komitet Organizacyjny 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem proponuje następujące formy sponsorowania Zjazdu:
- wpłata bezpośrednia na konto Zjazdu,
- sponsorowanie przerw kawowych, przekąsek w kawiarence konferencyjnej  oraz imprez towarzyszących,
- zakup gadżetów 56. Zjazdu PTChem i SITPChem takich jak torby na materiały konferencyjne, koszulki identyfikacyjne dla studentów organizatorów i uczestników 56. Zjazdu, smycze i identyfikatory, notesy i długopisy,
- ufundowanie upominków dla profesorów prezentujących wykłady plenarne oraz nagród dla studentów-uczestników 56. Zjazdu za wyróżniające się prezentacje (książki o tematyce chemicznej, albumy).

 

Formy reklamy firm lokalnych jako sponsorów 56 Zjazdu Naukowego PTChem  i SITPChem w Siedlcach

Zachęcamy Firmy, zwłaszcza te istniejące i działające w Siedlcach i naszym regionie do reklamowanie swoich produktów wśród uczestników  konferencji  poprzez wybraną formę sponsorowania, i przez to uatrakcyjnienia oraz zmniejszenia kosztów, organizowanego w Siedlcach 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem, który stanie się z pewnością ważnym wydarzeniem medialnym.

Ponadto firma sponsorująca będzie reklamowana poprzez:     
umieszczenie logotypu firmy:

- umieszczenie materiałów reklamowych dostarczonych przez firmy w miejscu i w czasie konsumpcji sponsorowanych przez nie wyrobów spożywczych. Przewidujemy następujące posiłki możliwe do sponsorowania: lunch powitalny, 8 przerw kawowych,  dwie kolacje sponsorowane.

 

Formy prezentacji firm chemicznych lub wydawnictw naukowych podczas 56. Zjazdu PTChem i SITPChem w Siedlcach

Oferujemy możliwość promocji Państwa firmy poprzez:
- umieszczenie logotypu firmy:

- wygłoszenie komunikatu reklamowego (10 min.) pomiędzy wykładami plenarnymi lub sekcyjnymi,
- bezpośrednią promocję produktów firmy na stoisku wystawowym,
- dodanie reklamy artykułów promocyjnych (np. folder, płyta CD/DVD) do zestawu materiałów  konferencyjnych, które otrzymuje każdy uczestnik 56. Zjazdu Naukowego.

Na życzenie firmy sponsorującej Komitet Organizacyjny może zapewnić, za dodatkową opłatą, rozszerzone formy promocji w czasie trwania Zjazdu:
- wystawienie dodatkowego (indywidualnego) plakatu reklamowego firmy poza zajmowanym stanowiskiem wystawowym,
- prezentację reklamy firmy poprzez przygotowane przez firmę sponsorującą i dostarczone do dnia 10.08.2013 r. materiały reklamowe do zamieszczenia w drukowanych „Materiałach Zjazdowych” 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem (np. w formie plakatu).

 

Opłaty

Koszt stanowiska wystawowego:
- jedno stanowisko wystawowe (800 zł  + 23% VAT, 6 m2 i dwa stoły),
- koszt udziału osobowego w konferencji dla firm (catering i udział w imprezach towarzyszących, w tym bankiet):
udział jednej osoby* (1200 zł  + 23% VAT)
* prosimy o rejestrowanie każdego z uczestników oddzielnie.

Opłaty dodatkowe za określoną formę reklamy/promocji:
- 1 strona w „Materiałach Zjazdowych 56. Zjazdu” (1000 zł + 23% VAT),
- wystawienie plakatu lub innych materiałów reklamowych w miejscu innym niż stoisko wystawowe (1000 zł + 23% VAT).

 

Zobowiązania Komitetu Organizacyjnego

W zamian za oferowane wpłaty lub ufundowane produkty (materiały konferencyjne, książki o tematyce chemicznej i albumy, produkty spożywcze) Komitet Organizacyjny zobowiązuje się do zamieszczenia dostarczonego logotypu Firmy:
a) na stronie internetowej 56. Zjazdu Naukowego,
b) w drukowanych „Materiałach Zjazdowych”,
c) na specjalnych plakatach zbiorczych, które będą wywieszone w widocznym miejscu w salach obrad w czasie trwania konferencji oraz do prezentacji w formie audiowizualnej w przerwach między wykładami plenarnymi.

W przypadku wpłaty na rzecz Zjazdu kwoty powyżej 10 000 zł, sponsor otrzymuje tytuł Platynowego Sponsora, natomiast przy wpłacie powyżej 5 000 zł tytuł Złotego Sponsora, a Komitet Organizacyjny umieszcza o tym odpowiednią informację we wszystkich typach prezentacji. 


 

Wpłaty prosimy wnosić na konto 56. Zjazdu Naukowego:

Uwaga! Nowy (aktualny) numer konta:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ
Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 56. Zjazd PTChem, Nazwa Firmy

Szczegółowych informacji udzielają:

Sponsoring firm lokalnych:
Prof. nzw dr hab. Mariusz Kluska
Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych UPH
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel.: 25 643 1083, 25 643 1141,
kom.: 503 472 374
e-mail: kluskam@uph.edu.pl

Sponsoring i wystawy firm chemicznych i wydawnictw naukowych:
Mgr Elżbieta Pokrywczyńska
Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych UPH
ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
tel.: 25 643 1135
e-mail: ela@uph.edu.pl

Przejdź do strony głównej.