Formy prezentacji

Formy prezentacji w ramach 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Siedlcach


W ramach 56. Zjazdu przewidziane są następujące formy prezentacji:


1. Wykład plenarny (zaproszeni goście; 30 min.).

2. Prezentacje w ramach obrad sekcji:
            - wykład sekcyjny (25 min. + 5 min. dyskusji),
            - komunikat sekcyjny (15 min.),

3. Prezentacje przedstawicieli firm sponsorujących:
            - pomiędzy wykładami plenarnymi (10 min.),
            - w czasie obrad sekcji (10-15 min.).

4. Prezentacja wyników badań w formie posteru.
            - akceptowany format posterów nie większy niż A0 (orientacja pionowa).


Komitet Naukowy i Organizacyjny zastrzegają sobie prawo do złożenia indywidualnych propozycji niektórym uczestnikom (w uzasadnionych wypadkach), zmiany sekcji lub formy prezentacji (z ustnej na posterową lub odwrotnie).

Obrady i sesje posterowe odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego oraz w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, które znajdują się w miasteczku uniwersyteckim pomiędzy ulicami Księdza Popiełuszki i Żytnią. Tutaj też znajdują się DS. nr 2 i DS. nr 4, gdzie będą kwaterowani uczestnicy konferencji. Catering planowany jest w pobliżu miejsca obrad.

 

Przewidywane formy upowszechnienia wyników naukowych przedstawianych podczas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem

A. Krótkie streszczenia prezentacji przedstawionych podczas Zjazdu zostaną umieszczone w formie drukowanej w „Materiałach Konferencyjnych 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem”. Każdy uczestnik konferencji będzie mógł, na życzenie, przekopiować w biurze 56. Zjazdu te materiały na elektroniczny nośnik informacji.

B. Prace naukowe prezentowane na 56. Zjeździe będzie można też samodzielnie przesłać do publikacji w międzynarodowych czasopismach, których współwłaścicielem jest PTChem (po przejściu normalnej procedury recenzyjno-wydawniczej).

1. Springer-Verlag: Analytical and Bioanalytical Chemistry (ABC) IF 3.778 (2011 r.)
http://www.springer.com/chemistry/analytical/journal/216?detailsPage=contentItemPage&CIPageCounter=95857

2. RSC Publishing: Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP ) IF 3.573 (2011 r.)
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/cp

3. WILEY-VCH: ChemPubSoc Europe
http://www.chempubsoc.eu/chempubsoc-eu_members.html

  Chemistry - A European Journal (Chem. Eur. J.) IF 5.925 (2011 r.)
  European Journal of Organic Chemistry (Eur. J. Org. Chem.) IF 3.329 (2011 r.)
  European Journal of Inorganic Chemistry (Eur. J.  Inorg. Chem.) IF 3.049 (2011 r.)
  ChemBioChem  IF 3.944 (2011 r.)
  ChemMedChem  IF 3.151 (2011 r.)
  ChemPhysChem IF 3.412 (2011 r.)
  ChemSusChem IF 6.227 (2011 r.)
  ChemCatChem  IF 5.207 (2011 r.)

Przejdź do strony głównej.